Zbieranie danych osobowych i korzystanie z nich

Dane osobowe to informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości lub kontaktu z daną osobą.

Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony www.art-pmu.pl jest Art-Pmu Paula Eliasz z siedzibą w Kłodzku, 57-300 przy ul. Wandy 1a, zwanym dalej Administratorem.

Poniżej przedstawiono przykładowe typy danych osobowych, które Art-Pmu może zbierać, oraz potencjalne sposoby korzystania z tych danych.

Dane osobowe zbierane przez Art-Pmu

  • Gdy Użytkownik tworzy konto w sklepie Art-Pmu, składa wniosek o leasing, nabywa produkt, zapisuje się do newslettera, kontaktuje się z Art-Pmu lub bierze udział w ankiecie online, Art-Pmu może zbierać różne dane, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, informacje o preferowanej formie kontaktu, adres IP, informacje o lokalizacji i dane karty kredytowej Użytkownika.
  • Art-Pmu może zbierać podawane przez Użytkownika dane takich osób, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu. Art-Pmu korzysta z takich danych, aby realizować zamówienia Użytkownika, dostarczać odpowiednie produkty lub usługi oraz przeciwdziałać oszustwom.
  • W niektórych przypadkach Art-Pmu może w ograniczonej liczbie przypadków poprosić Użytkownika o przedstawienie dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji, na przykład podczas składania wniosku o leasing, aktywacji urządzenia, w celu udzielenia kredytu handlowego, na potrzeby zarządzania rezerwacjami lub w innych przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Korzystanie przez Art-Pmu z danych osobowych Użytkownika

Art-Pmu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika na takie działania, a także w celu spełnienia wymogów prawnych ciążących na Art-Pmu oraz w przypadkach, gdy Art-Pmu uzna, że jest to niezbędne do zabezpieczenia słusznego interesu lub osoby trzeciej, na rzecz której wymagane może być ujawnienie danych.

  • Zebrane dane osobowe umożliwiają Art-Pmu informowanie Użytkownika o najnowszych produktach, zbliżających się promocjach i wydarzeniach. Użytkownik, który nie chce otrzymywać od Art-Pmu informacji pocztą e-mail, może z nich w każdej chwili zrezygnować.
  • Art-Pmu korzysta z danych osobowych również podczas tworzenia, rozwijania, obsługi, dostarczania i udoskonalania swoich produktów, usług, treści i reklam, a także w celu przeciwdziałania stratom i oszustwom. Ponadto Art-Pmu może korzystać z danych osobowych Użytkownika na potrzeby związane z bezpieczeństwem konta i sieci, w tym w celu zapewnienia ochrony usług na rzecz wszystkich Użytkowników. Dane wykorzystywane do celów związanych z zapobieganiem oszustwom są pozyskiwane w toku realizacji transakcji online zawieranych przez Użytkownika. Art-Pmu ogranicza korzystanie z danych do celów związanych z zapobieganiem oszustwom do przypadków, w których takie korzystanie jest bezwzględnie konieczne i potrzebne do zabezpieczenia słusznego interesu Art-Pmu w związku z ochroną klientów i usług. W przypadku określonych transakcji online informacje podane przez Użytkownika mogą być weryfikowane przez Art-Pmu przy użyciu różnych ogólnodostępnych źródeł.
  • Dane osobowe Użytkownika mogą okresowo służyć Art-Pmu do przekazywania ważnych powiadomień dotyczących m.in. zakupów lub zmian postanowień umów. Powiadomienia takie są istotne dla relacji Użytkownika z Art-Pmu, Użytkownik nie może zatem zrezygnować z ich otrzymywania.
  • Art-Pmu może również korzystać z danych osobowych do własnych celów, takich jak przeprowadzanie kontroli, analiz danych i badań mających na celu doskonalenie produktów i usług oraz poprawę komunikacji z klientami.

Zbieranie danych niebędących danymi osobowymi i korzystanie z nich

Art-Pmu zbiera również dane w formie, która nie umożliwia bezpośredniego powiązania ich z konkretną osobą. Art-Pmu może zbierać takie dane, korzystać z nich oraz przekazywać i ujawniać je w dowolnym celu. Poniżej przedstawiono przykłady zbierania danych niebędących danymi osobowymi, a także sposoby korzystania z takich danych.

  • Art-Pmu może zbierać dane takie jak zawód, język, kod pocztowy, numer kierunkowy, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, adres URL strony odsyłającej, lokalizacja, a także strefa czasowa. Dane te pozwalają Art-Pmu lepiej rozumieć zachowanie klienta i doskonalić mechanizm strony internetowej oraz sposób prezentowania treści.
  • Art-Pmu może zbierać dane dotyczące działań klientów w swojej witrynie. Po agregacji dane te pomagają kierować do klientów bardziej przydatny przekaz i pokazują, które części witryny oraz które produkty i usługi cieszą się największym zainteresowaniem. Na potrzeby niniejszych Zasad ochrony prywatności zagregowane dane uznaje się za dane niebędące danymi osobowymi.
  • Art-Pmu może zbierać i przechowywać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny internetowej przez Użytkownika, w tym historię wyszukiwania. Dane te mogą być wykorzystywane do poprawy trafności wyników zwracanych. Z wyjątkiem nielicznych przypadków mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez Internet tego rodzaju dane nie będą powiązane z adresem IP Użytkownika.

W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

Pliki cookie i inne technologie

W witrynie internetowej, wiadomościach e-mail i reklamach mogą być stosowane pliki cookie i inne technologie, które pozwalają Art-Pmu lepiej rozumieć zachowania Użytkowników, wskazują, które części witryny są przez nich odwiedzane, a także ułatwiają wyświetlanie reklam i prowadzenie wyszukiwań oraz mierzą ich efektywność. Dane zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi. W zakresie, w jakim przepisy prawa krajowego uznają adresy protokołu internetowego (IP) lub inne tego typu identyfikatory za dane osobowe, są one jednak również uznawane przez Art-Pmu za dane osobowe. Podobnie w zakresie, w jakim dane niebędące danymi osobowymi są powiązane z danymi osobowymi, na potrzeby niniejszych Zasad ochrony prywatności traktuje się takie powiązane dane jako dane osobowe.

Art-Pmu używa plików cookie i innych technologii do zapamiętywania danych osobowych podczas korzystania przez Użytkownika z witryny. W takich przypadkach celem jest ułatwienie korzystania z oferty i jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Dane o kraju i języku pomagają w zoptymalizowaniu procesu zakupów pod kątem indywidualnych potrzeb Użytkownika. Jeśli Art-Pmu wie, że za pośrednictwem komputera lub urządzenia Użytkownika kupiono konkretny produkt lub korzystano z konkretnej usługi, może lepiej dostosować reklamy i wiadomości e-mail do zainteresowań Użytkownika.

Jeśli Użytkownik chce wyłączyć pliki cookie musi przejść do ustawień i dokonać zmiany ustawień prywatności i bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące wyłączania obsługi plików cookie w przeglądarkach znajdują się w stosownej dokumentacji udostępnionej przez jej wydawcę. Należy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje witryny Art-Pmu nie będą dostępne.

Podobnie jak większość witryn również witryna Art-Pmu automatycznie zbiera określone dane i zapisuje je w plikach dziennika. Dotyczy to m.in. adresów protokołu internetowego (IP), typu i języka przeglądarki, danych dostawcy usług internetowych, aplikacji oraz stron odsyłających i wyjścia, systemu operacyjnego, sygnatury czasowej oraz danych dotyczących przepływu Użytkowników.

Dane te służą Art-Pmu do obserwowania i analizowania trendów, administrowania witryną, poznawania zachowań Użytkowników w witrynie, ulepszania produktów i usług oraz zbierania danych demograficznych o całej populacji Użytkowników.

W niektórych wiadomościach e-mail od Art-Pmu znajduje się adres URL umożliwiający śledzenie kliknięć, który prowadzi do treści w witrynie Art-Pmu. Gdy Użytkownik kliknie taki adres URL, nawiązane zostaje połączenie ze stroną docelową w witrynie, ale za pośrednictwem odrębnego serwera WWW. Art-Pmu śledzi dane na temat takich kliknięć w celu określenia zainteresowania poszczególnymi tematami i sprawdzenia skuteczności komunikacji z klientami. Użytkownik, który nie chce, aby jego działania były w ten sposób śledzone, nie powinien klikać łączy tekstowych ani graficznych w wiadomościach e-mail.

Ujawnianie danych osobom trzecim

Art-Pmu może udostępniać niektóre dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują w zakresie dostarczania lub sprzedawania produktów i usług, udzielania finansowania itp. Art-Pmu udostępnia dane osobowe wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania swoich produktów, usług i reklam. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim do ich celów marketingowych.

Dostawcy usług

Art-Pmu udostępnia dane osobowe podmiotom świadczącym usługi przetwarzania danych, udzielania kredytów, realizacji zamówień klientów, dostawy produktów do klientów, zarządzania danymi klientów i poprawiania ich, obsługi klienta, oceny zainteresowania użytkowników produktami i usługami oraz przeprowadzania badań konsumenckich i badań satysfakcji klientów. Podmioty te muszą chronić dane osobowe Użytkownika i mogą znajdować się w dowolnej lokalizacji, w której Art-Pmu prowadzi działalność.

Inne podmioty

Art-Pmu może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych Użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa, na podstawie pisma sądowego lub w związku z postępowaniem sądowym albo na mocy wezwania ze strony organów administracji publicznej i rządowej kraju zamieszkania Użytkownika lub innego kraju.

Ponadto Art-Pmu może ujawnić dane osobowe Użytkownika także wtedy, gdy stwierdzi, że działanie takie jest zasadne w celu egzekwowania warunków korzystania z usług lub produktów lub dla ochrony działalności lub innych Użytkowników. Dodatkowo w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży wszelkie dane osobowe zebrane przez Art-Pmu mogą zostać przekazane odpowiedniej osobie trzeciej.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownik może zapewnić dokładność, kompletność i aktualność swoich danych kontaktowych i preferencji, logując się do swojego konta na stronie Art-Pmu. Użytkownik posiada dostęp do przechowywanych przez Art-Pmu innych danych osobowych oraz ich kopii w dowolnych celach, w tym w celu zlecenia skorygowania niedokładnych danych lub ich usunięcia, o ile Art-Pmu nie ma obowiązku przechowywać takich danych na mocy prawa lub w zgodnych z prawem celach handlowych. Art-Pmu może odmówić realizacji takich wniosków, o ile są bezzasadne lub składane z nieuzasadnioną częstotliwością, ich realizacja może narazić na szwank prywatność innych osób, są skrajnie niepraktyczne lub przepisy prawa krajowego nie stawiałyby wymogu udostępnienia rzeczonych danych.

Witryny i usługi osób trzecich

Witryny, produkty, aplikacje i usługi Art-Pmu mogą zawierać łącza do witryn, produktów i usług osób trzecich. Produkty i usługi Art-Pmu mogą ponadto korzystać z produktów lub usług osób trzecich lub je oferować — na przykład dotyczy to mediów społecznościowych, takich jak Faccebook lub Instagram.

Dane zbierane przez osoby trzecie, w tym dane o lokalizacji lub dane kontaktowe, podlegają zasadom ochrony prywatności tych osób trzecich. Art-Pmu zachęca do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie.

Pytania dotyczące ochrony prywatności

Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, Art-Pmu przekazuje wytyczne w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa pracownikom i bezwzględnie egzekwuje wewnętrzne stosowanie zabezpieczeń dotyczących prywatności danych.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Zasad ochrony prywatności lub przetwarzania danych przez Art-Pmu oraz w przypadku skarg dotyczących potencjalnego naruszenia przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony prywatności należy skontaktować się z Art-Pmu.

Art-Pmu może zmieniać niniejsze Zasady ochrony prywatności. W przypadku każdej istotnej zmiany w witrynie pojawi się odpowiednie powiadomienie oraz uaktualniona wersja Zasad ochrony prywatności.